Warning: ini_set(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/nfsmnt/:/data/:/usr/php56/:/usr/bin/:/apachetmp:/tmp/:/var/tmp/:/dev/urandom:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6.8.9/bin-Q16/:/usr/local/bin/:/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt) in /nfsmnt/hosting1_2/e/1/e127913b-169d-4160-b886-6719a56959f3/present-darceky.eu/web/catalog/language/slovak/slovak.php on line 1Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /nfsmnt/hosting1_2/e/1/e127913b-169d-4160-b886-6719a56959f3/present-darceky.eu/web/index.php:113) in /nfsmnt/hosting1_2/e/1/e127913b-169d-4160-b886-6719a56959f3/present-darceky.eu/web/system/library/currency.php on line 45 Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu :

Provence  kozmetika

 

1. Vymedzenie pojmov

 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi  Present- darčeky a dekorácie so sídlom Zvollen, Bystrický rad 29 IČO: 47 122 552 DIČ: 1047185150, zapísanej Obvodným úradom vo Zvolene č. ObU-ZV-OZP-2012/04993-2 a kupujucim.
1.2. Na obchodné ako aj ďalšie súvisiace právne vzťahy, ktoré vzniknú pri uzatváraní kúpnych zmlúv podľa týchto VOP, sa vzťahujú ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Z. z., Občianskeho zákonníka ako aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

1.3. Kupujúcim je každá v obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku prostredníctvom systému elektronického obchodu www.present-darceky.eu (ďalej len "obchod").
1.4. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
1.5. Tovar – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom obchodu.

2. Všeobecné ustanovenia

2.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky.
2.2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
2.3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

3. Objednávka

3.1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.
3.2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
3.3. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a  Present, darčeky a dekorácie.
3.4. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.


4. Storno objednávky

4.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.
4.2. Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.
V prípade zvolenej platby prevodom na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 7 dní od objednania. Pri neuhradení platby na účet predávajúceho do siedmich dní bude po uplynutí tejto lehoty objednávka stornovaná

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

5.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 5.2 VOP.
5.2. Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 5.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:
kontaktovať nás (viď Kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
tovar nesmie byť použitý
tovar musí byť nepoškodený
tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
zašlite spolu s dokladom o kúpe – faktúra
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

6. Kúpna cena, platby

6.1. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka.
6.2. Kúpna cena sa platí spôsobom, ktorý je uvedený na stránke predávajúceho v časti Platba.
6.3. Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR
6.4. Ceny poštovného a balného sú uvedené na stránke predávajúceho v časti Doprava
6.5. Akčné ceny a zvýhodnené ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia". Platnosť akcie trvá do vypredania zásob alebo po určenú lehotu.
6.6. V prípade, ak kupujúci zaplatí kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
6.7. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH 0%. Nie sme platcovia DPH.
6.8. V prípade, že si kupujúci zvolil ako spôsob doručenia dobierku a zásielku z ľubovoľných dôvodov neprevezme, bude toto konanie považované za porušenie „Obchodných podmienok“ a „Kúpnej zmluvy“. Ak nebude zásielka prevzatá, predávajúci si bude uplatňovať úhradu vzniknutých nákladov vynaložených na odoslanie, prípadne na uskladnenie.

7. Dodacie podmienky

7.1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko alebo miesto, resp. sídlo podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov, alebo iným spôsobom na základe vzájomnej dohody.
7.2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu.
7.3. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
7.4. Náklady na poštovné a balné nie sú zahrnuté v cene tovaru.
7.5. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
7.6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo poverenou osobou, alebo keď tak neurobí včas, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
7.7. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

8. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

8.1. Predávajúci je povinný dodať na základe potvrdenej objednávky – kúpnej zmluvy, tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.
8.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim.
8.3. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti.
8.4. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený Present -darčeky a dekorácie a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
9.2. Ku každému tovaru zakúpenému Present - darčeky a dekorácie je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
9.3. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
9.4. Zo záruky sú vyňaté chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym skladovaním ako aj prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach.
9.5. Reklamácia musí obsahovať: číslo faktúry (resp. kópiu dokladu o nadobudnutí), presný názov tovaru, popis chyby a fotodokumentáciu poškodeného tovaru.
9.6. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:


Present - darčeky a dekorácie

č.  485

951 42  Zbehy

Slovenská Republika

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.present-darceky.eu
10.1.Present - darčeky a dekorácie upozorňuje, že informácie uvedené na www.present-darčeky.eu sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
10.2.Present - darčeky a dekorácie môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
10.3.Present - darčeky a dekorácie nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.


12. Záverečné a prechodné ustanovenia

12.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu prevádzkovateľa.
12.2. Tieto obchodné podmienky sú platné od 01. . 2013.

 Zákazník má možnosť riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a podmienky alternatívneho riešenia sporu.

  1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom provence.kozmetika@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ďalšie informácie

Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016).

Powered By OpenCart / www.present-darceky.eu © 2013